2020

03-11-2020

Με την από 11-3-2020 απόφασή της η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €3.523,00, με ακύρωση των 3.523 ίδιων κοινών μετοχών που κατείχε η εταιρεία, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.  Κατόπιν της άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια σαράντα τρία (159.743,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσιες εξήντα (137.360) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης και σε είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα τρεις (22.383) εξαγοράσιμες και μετατρέψιμες προνομιούχες μετατρέψιμες με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης.